Vertaal deze pagina

De Raad van Commissarissen bewaakt of SWZ goed wordt bestuurd. De hoofdvraag is: heeft de corporatie een visie ontwikkeld samen met de andere partijen (zoals huurders en de gemeente) en leeft ze daar vervolgens ook naar. Hierbij gaat het over de bouw van voldoende betaalbare woningen, goede exploitatie daarvan, voldoende aandacht voor maatschappelijke taken, beheersing van de risico’s en het vakkundig aansturen van de organisatie. Daartoe overlegt de Raad van Commissarissen tenminste eens per kwartaal met de directeur-bestuurder en tenminste eens per jaar met De Woonkoepel, de ondernemingsraad, het managementteam en de accountant.


De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Erik Dannenberg, voorzitter

  
"Ik zet mij graag in voor SWZ omdat de corporatie al jaren voorziet in goede en betaalbare huisvesting voor vele Zwollenaren." 

Klik hier om meer te lezen

Ellen Kruize, vice-voorzitter (op voordracht van huurders)

 
"Het welzijnsaspect is iets dat SWZ sterk uitdraagt. Het sociale gezicht van Zwolle en het daar waar nodig op durven komen voor de (potentiële) bewoners die een minder sterke positie hebben op de woningmarkt. Het durven investeren in nieuwe en bestaande woningen waardoor wijken een positieve metamorfose ondergaan vind ik in deze tijd getuigen van lef en ondernemerschap. Het geeft aan dat SWZ niet stil staat en zich verbonden voelt met mens en maatschappij."

Klik hier om meer te lezen

 Piet Rienks, lid

 
Goed overleg met je doelgroep de huurders is essentieel om je mogelijkheden als corporatie zo goed mogelijk te benutten. Het lijkt mij een prachtige uitdaging om daar met de collega’s een rol in te vervullen.”

Klik hier om meer te lezen

Astrid Schulting, lid (op voordracht van huurders)


 
“SWZ heeft het sociale hart en laat dat hart, en het gezonde verstand, al jaren op een prachtige manier spreken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan waar ìk mij met mijn hart betrokken bij voel en daarom heb ik mij verbonden aan SWZ als lid van de RvC.”

Klik hier om meer te lezen

 Metta Streefkerk, lid

 

 
“Als commissaris bij SWZ wil ik er graag op toezien dat SWZ zich blijft inzetten om zo veel mogelijk Zwollenaren een thuis te kunnen bieden. Ik hoop mijn ruim 20 jaar ervaring in bouw, asset- en projectmanagement in te zetten voor de woningstichting en de bewoners van SWZ. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties door duurzaamheid binnen SWZ maximaal te steunen."

Klik hier om meer te lezen

 

De Auditcommissie bestaat uit:

Piet Rienks Voorzitter
Astrid Schulting  

 

De Selectie- en remuneratiecommissie bestaat uit:

Ellen Kruize Voorzitter
Erik Dannenberg  Rooster van aftreden

  Aftredend in Hernoembaar in
Erik Dannenberg   September 2020
Ellen Kruize 1 januari 2020 Max. zittingstermijn bereikt
Piet Rienks   April 2022
Astrid Schulting   September 2020
Metta Streefkerk   Februari 2022

 

Honorering

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen valt ruimschoots binnen de normen van de Wet normering topinkomens (WNT) en de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningbouwcorporaties (VTW). De honorering bedraagt € 9.000 per jaar voor een lid en € 12.000  per jaar voor de voorzitter. 

 

Heeft u verder nog vragen?

038-468 0123

Antwoord binnen 5 werkdagen