Samenwerking

Lokaal

Om onze belofte 'Welkom thuis' waar te maken, werken wij samen met verschillende organisaties in Zwolle, maar ook daarbuiten. Hieronder een greep uit de diverse soorten samenwerkingsverbanden.

Samenwerking wonen, welzijn, zorg
In Zwolle is de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg op een bijzondere wijze ingevuld. In WWZ038 hebben 29 partijen zich verenigd, met als doel om een gezamenlijke visie op de behoefte aan vormen van wonen en zorg te formuleren en een afgestemd aanbod te bieden. Daarnaast bestaat het Platform WWZ, een netwerk van instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. SWZ vervult een rol in zowel het dagelijks bestuur van WWZ038 als in het bestuur van het Platform WWZ.

Huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel is een van de belangrijkste stakeholders. Zij zijn op tal van onderwerpen inhoudelijk betrokken en om een standpunt gevraagd. In 2017 ging dat onder meer over het nieuwe ondernemingsplan (Toekomstvisie 2018+), de voortgang op de prestatieafspraken, de ondersteuning van bewonerscommissies en de algemene huurvoorwaarden. De Woonkoepel organiseert samen met de andere Zwolse huurdersbelangenverenigingen een huurdersdag. Diverse onderwerpen (waaronder verduurzaming en passend toewijzen) werden toegelicht.

Samenwerking in de wijk

Convenant Holtenbroek
In 2017 liep het convenant over de inzet in Holtenbroek III af. Ingrijpende maatregelen zoals een samenscholingsverbod en cameratoezicht zijn gestopt. Om de goede resultaten vast te houden in deze nog steeds kwetsbare wijk, is een nieuw convenant afgesloten in 2017, Het aandachtsgebied is daarbij uitgebreid met Holtenbroek IV.

Specifieke onderwerpen

Personen met verward gedrag
SWZ participeert in twee gemeentelijke werkgroepen om dit groeiende vraagstuk aan te pakken:
De projectgroep ´Signaleren van verward gedrag´. Deze projectgroep faciliteert o.a. trainingen gericht op het herkennen en opvolgen van tekenen van verward gedrag. Samenwerking tussen netwerkpartners krijgt hierbij veel aandacht, bijvoorbeeld in de werkgroep ´Alternatieve huisvestingvormen´ , samen met deltaWonen en Openbaar Belang.

Mishandeling
Op het gebied van (herkennen) van mishandeling is samenwerking (o.a.training) gezocht met Kadera.   

Hennep
Op het gebied van hennepoverlast kent (ook) Zwolle een convenant waaraan SWZ deelneemt.

 

Regionaal

Netwerk regionale woningmarkt
SWZ participeert in het NoWoZo–overleg van corporaties in Noord- en West-Overijssel. Daarnaast is SWZ lid van Aedes en van De Groene Huisvesters.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers
SWZ maakt deel uit van Samenwerk@corporatie, een regionaal samenwerkingsverband van 18 corporaties in Overijssel en Gelderland. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de onderlinge (kennis)uitwisseling te bevorderen. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van workshops, stages en uitwisseling van vacatures.